My Holiday

Hello. My name is …….. It is summer now and we don’t go to school. It is holiday now. We go to the village, our grandparents live there. We go there by train. Our village is not far from the cityThere are mountains and a river. We have a farm; there are many cows, horses, pigs, sheep and hens. They all are in a field. We have a big garden. There are many apple-trees, pear-trees. There are flowers round the door and the window of the house. My grandfather is digging the garden. My grandmother is feeding the chickens. There are very interesting.

                                                                                       

Vocabulary-Բառարան

Village-գյուղ

To live-ապրել

Grandparents- տատիկ, պապիկ

Train-գնացք

Far from- հեռու

City-քաղաք

Mountain-սար

River-գետ

Farm-ագարակ

Cow-կով

Pig-խոզ

Sheep-ոչխար

Hen-հավ

Field-դաշտ

Door-դուռ

To dig-÷փորել

To feed-կերկրել

Remember- Հիշիր

a)By train-գնացքով

By car- մեքենայով

By air- ինքնաթիռով

By bus-ավտոբուսով

By ship- նավով

By bike- հեծանիվով

բայց՝ On foot-ոտքով

Հիշիր՝

b)Country- village գյուղ                                        City- town քաղաք

 1. Թարգմանիր նախադասությունները /նախադասությունները տեքստից են/

 

 1. Հիմա ամառ է և մենք պետք է գնանք գյուղ:

It is summer now and we must go to the village.

 1. Իմ տատիկն ու պապիկը ունեն մեծ ագարակ:

My grandparents have a big garden.

 1. Այնտեղ կան շատ կենդանիներ:

There are many animals.

4. Գյուղում շատ հետաքրքիր է:

It is very interesting in the village.

 

2. Գրիր այս բառերի հակառակ բառերը։

Come —–Go

Big-small

White-black

Village-city

Open-

Stand-sit

Good-bad

3. Փակագծերում գրված բառերը թարգմանիր և դիր համապատասխան տեղերում։

 1. Our country is not far of the city. (հեռու չէ)
 2. There are many cars and buses in the city. (քաղաքում).
 3. There are many apple-trees. (խնձորենիներ)
 4. There is a mountain and a river.(գետ).

4. Տեքստի շեղագիր նախադասությունները դարձրու հարցական, ժխտական և գրիր անցյալ, ապառնի ժամանակաձևերով։

 We go to the village, our grandparents live there.

Do you go to the village?

We do not go to the village.

We went to the village.

We will go to the village

There are mountains and a river.

Are there mountains and a river?

There are not mountains and a river.

There were mountains and a river.

Mountains and a river will be there.

We have a big garden.

Have you a big garden?

We have not a big garden.

We had a big garden.

We will have a big garden.

Advertisements

Home work

Winter is the time for fun

(Հարցական) is winter the time for fun?

(Ժխտական) winter is not the time for fun.

I like very it much

(Հարցական) do I like very it much?

(Ժխտական) I do not like very it much.

I thank that winter is a beautiful season.

(Հարցական) do I thank that winter is a beautiful season?

(Ժխտական) I don’t thank that winter is a beautiful season.

The lives are small

(հարցական) are The lives are small?

(Ժխտական) The lives are not small.

The grass is green, too

(հարցական) is The grass green, too?

(Ժխտական) The is not grass green, too.

 

Seasons

There are four season in a year. My favorite season is summer because my birthday  is in summer. In winter I play snowballs. In autumn I like to walk in a rain. I don’t like spring.

 

 

 

Banana and body

1. The big Banana and the little Banana                                                                                        He is a big Banana                                                                                                                          He was a big Banana                                                                                                                      Was he a big Banana?                                                                                                                    he wasn’t big Banana.                                                                                                                2. He was got a big body.                                                                                                                    He had got a big body.                                                                                                                    Does he have a big body?                                                                                                              He doesn’t have a big body.                                                                                                          Did he have a big body?                                                                                                                He didn’t have a big body.

 

 

 

 

 

15.05.2019

Նախադասությունները գրիր փակագծերում գրված ժամանակաձևերով, դարձրեք հարցական և ժխտական։

1. Many tourists visited to the west coast of Scotland. (անցյալ)

did many tourists visited to the west coast of Scotland?

many didn’t tourists visit to the west coast of Scotland.

2. They will speak to him. (ապառնի)

Will They speak to him,

They will not speak to him

3. I usually listening to music.(ներկա շարունակական)

do I usually listening to music?

I do not usually listening to music.

 

էջ 240 վարժ. 7 լավ կարդալ և վերնագրել տեքստը։

վերնագիր: to wear clothes

էջ 241 վարժ. 9 պատասխանել հարցերին։

 1. What was the time when Pete got up?                                                                              Its seven o clock.
 2. Why Couldn’t he dress quickly?                                                                                          He did not found your items.
 3. What did he ask mum to do?                                                                                              He asked mum to help him.
 4. What things did mother give to Pete?                                                                              Mother gave to Pete his clothes.
 5. What was there in Pete’s pockets?                                                                                      Bolls, 3 sweets, 2 cookies and 1 apple was in Pete’s pockets.
 6. Will Pete put on his cap his warm jacket and mittens? why?                                     Its cold today and its why Pete put on his cap his warm jacket and mittens.
 7. Do you think Pete’s mother will help him next time?                                                    No.
 8. Do you always know where your things?                                                                        Yes, I do.
 9. Is it good to have the right thing in the right place? why?                                          Yes, it is good.

07.03.2019

He takes his dog.

Does he take his dog?

He doesnt take his dog.

We play in the yard.

Do we play in the yard?

We dont play in the yarad.

Tom goes to school.

Does Tom go to schcool.

Tom doesnt go to school.

Tom is going to school.

He is taking his dog.

We are playing in the yard.

Ann is more beautiful then Lilt.

This house is the biggest.