My Holiday

Hello. My name is …….. It is summer now and we don’t go to school. It is holiday now. We go to the village, our grandparents live there. We go there by train. Our village is not far from the cityThere are mountains and a river. We have a farm; there are many cows, horses, pigs, sheep and hens. They all are in a field. We have a big garden. There are many apple-trees, pear-trees. There are flowers round the door and the window of the house. My grandfather is digging the garden. My grandmother is feeding the chickens. There are very interesting.

                                                                                       

Vocabulary-Բառարան

Village-գյուղ

To live-ապրել

Grandparents- տատիկ, պապիկ

Train-գնացք

Far from- հեռու

City-քաղաք

Mountain-սար

River-գետ

Farm-ագարակ

Cow-կով

Pig-խոզ

Sheep-ոչխար

Hen-հավ

Field-դաշտ

Door-դուռ

To dig-÷փորել

To feed-կերկրել

Remember- Հիշիր

a)By train-գնացքով

By car- մեքենայով

By air- ինքնաթիռով

By bus-ավտոբուսով

By ship- նավով

By bike- հեծանիվով

բայց՝ On foot-ոտքով

Հիշիր՝

b)Country- village գյուղ                                        City- town քաղաք

  1. Թարգմանիր նախադասությունները /նախադասությունները տեքստից են/

 

  1. Հիմա ամառ է և մենք պետք է գնանք գյուղ:

It is summer now and we must go to the village.

  1. Իմ տատիկն ու պապիկը ունեն մեծ ագարակ:

My grandparents have a big garden.

  1. Այնտեղ կան շատ կենդանիներ:

There are many animals.

4. Գյուղում շատ հետաքրքիր է:

It is very interesting in the village.

 

2. Գրիր այս բառերի հակառակ բառերը։

Come —–Go

Big-small

White-black

Village-city

Open-

Stand-sit

Good-bad

3. Փակագծերում գրված բառերը թարգմանիր և դիր համապատասխան տեղերում։

  1. Our country is not far of the city. (հեռու չէ)
  2. There are many cars and buses in the city. (քաղաքում).
  3. There are many apple-trees. (խնձորենիներ)
  4. There is a mountain and a river.(գետ).

4. Տեքստի շեղագիր նախադասությունները դարձրու հարցական, ժխտական և գրիր անցյալ, ապառնի ժամանակաձևերով։

 We go to the village, our grandparents live there.

Do you go to the village?

We do not go to the village.

We went to the village.

We will go to the village

There are mountains and a river.

Are there mountains and a river?

There are not mountains and a river.

There were mountains and a river.

Mountains and a river will be there.

We have a big garden.

Have you a big garden?

We have not a big garden.

We had a big garden.

We will have a big garden.

Advertisements